www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Dokumenty wymagane przy staraniu się o kredyt mieszkaniowy

Dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy:
 • kopia dowodu osobistego (dla cudzoziemców - kopia paszportu)
Dokumenty potwierdzające wartość majątku własnego:
 • wyciągi z rachunków bankowych
 • wyciągi z rachunków maklerskich
 • odpisy z ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości
 • zaświadczenie ze spółdzielni o posiadaniu prawa do mieszkania spółdzielczego
 • zaświadczenie potwierdzające dochody
osoby pracujące na podstawie umowy o pracę:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z ostatnich 12 miesięcy
osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie o wysokości zadeklarowanego dochodu za ostatnie 2 lata podatkowe lub potwierdzone przez urząd skarbowy kopie deklaracji rocznych złożonych przez wnioskodawcę
 • potwierdzone przez urząd skarbowy kopie deklaracji złożonych w danym roku przez wnioskodawcę, np. z ostatniego miesiąca
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek ubezpieczenia społecznego
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • REGON
 • NIP
Dokumenty dotyczące nieruchomości:
budowa domu jednorodzinnego:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości oraz kopia złożonego w sądzie wniosku i wpis prawa własności do księgi wieczystej, jeżeli prawo własności nie zostało jeszcze wpisane
 • dowód nabycia praw własności (akt notarialny)
 • pozwolenie na budowę
 • dokumentacja projektowo- kosztorysowa
 • projekt architektoniczny wraz z opisem technicznym
 • fotografie istniejącego stanu
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zatwierdzony plan realizacyjny)
 • harmonogram budowy (plan rzeczowo-finasowy), który powinien zawierać następujące informacje:
 • wyszczególnienie rodzaju robót
 • koszt poszczególnych robót
 • planowane koszty w poszczególnych miesiącach w kwotach nominalnych
 • plan przepływów gotówkowych dla inwestycji wielorodzinnych
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • ubezpieczenie placu budowy
zakup domu lub mieszkania własnościowego:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości oraz kopia złożonego w sądzie wniosku i wpis prawa własności do księgi wieczystej, jeżeli prawo własności nie zostało jeszcze wpisane (od sprzedającego)
 • dowód nabycia praw własności
 • przez wnioskodawcę - przy kredycie na remont mieszkania (o ile wnioskodawca nie jest wpisany w księdze wieczystej nieruchomości )
 • przez sprzedawcę - przy kredycie na zakup mieszkania/nieruchomości (o ile sprzedawca nie jest wpisany w księdze wieczystej)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów ( w przypadku mieszkań niekoniecznie)
 • umowa kupna - sprzedaży - po przyznaniu kredytu
zakup mieszkania spółdzielczego:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości spółdzielczej
 • aktualny wyciąg z rejestru spółdzielni
 • statut spółdzielni i zaświadczenie o możliwości przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków
 • zaświadczenie zbywcy nieruchomości o członkostwie w spółdzielni
 • zaświadczenie wnioskodawcy o członkostwie w spółdzielni (przy kredycie na remont)
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla lokalu mieszkaniowego - tylko przy kredycie na remont lub w przypadku nabywania lokalu bezpośrednio od spółdzielni
 • umowa kupna-sprzedaży - po przyznaniu kredytu (w przypadku nabywania lokalu niebezpośrednio od spółdzielni lecz od członka spółdzielni)
modernizacja, remont, rozbudowa:
 • pozwolenie na budowę o ile jest wymagane w świetle przepisów prawa
 • zastawienie kosztów robót i materiałów
po przyznaniu kredytu:
 • oryginał polisy potwierdzającej ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów wraz z kopią dowodu (dowodów opłacania składki z tytułu takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, jeżeli z polisy ubezpieczenia nie wynika, że składki zostały opłacone
 • wniosek o ustanowienie hipoteki


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.