www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna może okazać się dla ciebie bardzo korzystnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz większej ilości gotówki, ale wolałbyś uniknąć zbędnych formalności w banku i tłumaczenia, na jaki cel wykorzystasz pożyczone pieniądze. Wystarczy, że wykażesz się zdolnością kredytową oraz nieobciążonym prawem własności do nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu lub ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości i możliwością ustanowienia na tym prawie hipoteki.

Kwota pożyczki

Wysokość pożyczki zależy od banku - pożyczą ci nawet do 70% rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, określając przy tym górną granicę kwoty do np. 500 000zł. Minimalna kwota pożyczki wynosi zazwyczaj 10 000zł Niektóre banki udzielają pożyczki w innych walutach (USD, DEM, euro)

Oprocentowanie

Pożyczka oprocentowana jest według stopy procentowej:

 • stałej 3-letniej, 5-letniej lub 10-letniej
 • zmiennej, ustalanej przez bank na podstawie stawki WIBOR (LIBOR lub EUROLIBOR, w zależności od waluty) i marży banku - obecnie oprocentowanie pożyczki wynosi około 22%
Jak spłacać

W zależności od banku, pożyczkę zaciągasz na okres od 1 roku do 20 lat. Kiedy już zaczniesz ją spłacać, bank da ci wybór pomiędzy spłatą w ratach:

 • malejących (kapitał może być spłacany co miesiąc lub co trzy miesiące, a odsetki spłacasz co miesiąc)
 • równych (zarówno kapitał, jak i odsetki spłacane są co miesiąc)

Niektóre banki nie pobiorą od ciebie dodatkowych opłat, jeśli zechcesz spłacić pożyczkę wcześniej.

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej, możesz skorzystać z prolongowania spłaty rat kapitałowych. Spłata zostanie zawieszona, po czym bank ustali dla ciebie nowy harmonogram spłat - z zastrzeżeniem, że po dokonaniu prolongaty czas spłaty nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono ci pożyczki.

Zabezpieczenie

Bank zabezpieczy udzieloną ci pożyczkę, zazwyczaj poprzez:

 • wpisanie hipoteki na nieruchomości będącej twoją własnością
 • cesję praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • wystawiony przez ciebie weksel in blanco
 • zabezpieczenie przejściowe np. w postaci ubezpieczenia kredytu
 • zabezpieczenie dodatkowe np. wskazanie banku jako głównego uposażonego z twojej polisy na życie, cesja praw z twojej polisy od ryzyka trwałego inwalidztwa
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • wniosek o wpis hipoteki
 • przystąpienie do długu

lub inne zabezpieczenia stosowane przez bank.

Niezbędne formalności

Staranie się o pożyczkę nie nastręczy ci zbyt wielu kłopotów. Nie unikniesz jednak konieczności przedstawienia w banku:

 • dokumentu stwierdzającego źródło i wysokość dochodów
 • karty informacyjnej kredytobiorcy
 • aktualnej wyceny wartości nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego) będącej przedmiotem prawnego zabezpieczenia pożyczki, dokonanej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez bank
 • aktualnego odpisu z księgi wieczystej tej nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego) lub - jeśli brak księgi wieczystej - innych wiarygodnych dokumentów określających stan prawny nieruchomości
 • oraz - do wglądu - dokumentu stwierdzającego tożsamość

Jeśli złożysz komplet dokumentów, rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji zajmie bankowi nie więcej niż 7 dni.

Opłaty i prowizje

W zależności od banku, który wybierzesz, poniesiesz następujące koszty:

 • opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki: od 100 do 350zł
 • prowizja za udzielenie pożyczki: od 1% do 2,5% kwoty pożyczki
 • prowizja za prolongatę spłaty pożyczki: 0,5% kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, min. 50zł
 • dla pożyczek o zmiennej stopie procentowej istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przy zastosowaniu opłaty manipulacyjnej na poziomie od 0,2% do 3% spłacanej kwoty
 • dla pożyczek o stałej stopie procentowej prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu lub jego części ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta
 • prowizja za przewalutowanie kredytu w wysokości od 0,1% do 1% od kwoty przewalutownia.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.