www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Weksel in blanco i poręczenie wekslowe

To dokument prawny, w którym dłużnik oficjalnie stwierdza i zobowiązuje się, że spłaci dług.

Jest to forma zabezpieczenia często stosowana przez banki. Bank może bowiem szybko uzyskać w sądzie tytuł egzekucyjny do ściągnięcia wymaganej należności bez konieczności uczestniczenia w skomplikowanym i długotrwałym procesie sądowym. Po otrzymaniu tzw. tytułu egzekucyjnego i twojej odmowie zapłaty weksla, bank oddaje weksel komornikowi a ten ściąga dług.

Weksel in blanco nie ma wypełnionych pól określających wielkość kwoty do zapłacenia oraz terminu zapłaty. Do weksla dołączona jest tzw. deklaracja wekslowa, która określa warunki na jakich bank może te pola wypełnić - jak obliczana będzie kwota wpisywana do weksla oraz jak może być ustalony termin płatności weksla. Często na wekslu umieszcza się klauzulę "bez protestu" co oznacza, że dłużnik nie może zakwestionować realizacji weksla.

Poręczenie wekslowe

Banki często wymagają też aby weksel ten był przez kogoś poręczony (w przypadku małżonka obowiązkowo). Poręczyciel odpowiada za całość twoich zobowiązań wynikających z kwoty wpisanej na wekslu, jeśli ty nie spłacasz długu. Wobec poręczyciela bank również może w przyspieszonym tempie egzekwować należności. Dla poręczenia również wystawiana jest deklaracja wekslowa.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.