www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2021

Lokaty indeksowane

Lokaty indeksowane (lokaty dynamicznego inwestowania) - to połączenie lokaty terminowej z inwestycją na rynku kapitałowym. Łączą one dwie na pozór sprzeczne cechy: bezpieczeństwo, jak w typowej lokacie bankowej, z możliwością osiągnięcia wyższego niż w przypadku lokaty terminowej zysku.

Lokaty inwestycyjne przeznaczone są dla osób, które oprócz odsetek otrzymywanych z lokaty bankowej pragną osiągnąć dodatkowy zysk. Osoba zakładająca taką lokatę nie straci ulokowanego kapitału, ale nie ma również pewności, iż zysk z lokaty indeksowanej będzie wyższy niż gwarantowany przez bank. Dodatkowe zyski z lokat indeksowanych są możliwe do osiągnięcia dzięki powiązaniu poziomu oprocentowania lokaty z poziomami wzrostu wskaźników giełd światowych.

Banki najczęściej proponują swoim klientom kilka sposobów inwestowania gromadzonych środków, w zależności od wielkości preferowanego ryzyka, co ma automatycznie wpływ na wysokość osiąganych zysków. Pierwsza część zysku, uzyskiwana z lokaty jest gwarantowana przez bank, druga natomiast jest uzależniona od koniunktury na giełdach światowych w okresie trwania lokaty.

W zależności od rodzaju lokaty banki inwestują zgromadzone środki na giełdzie polskiej lub na największych giełdach świata: w Nowym Jorku, Tokio i Londynie w akcje czy też w kontrakty terminowe. Założenie lokaty indeksowanej daje zatem możliwość inwestowania w papiery wartościowe na rynkach światowych bez ponoszenia większego ryzyka. Takie rozwiązanie wydaje się szczególnie korzystne z uwagi na fakt, iż analitycy polskiego rynku przewidują stopniową redukcję stóp procentowych w Polsce i co za tym idzie spadek oprocentowania klasycznych depozytów.

Przypuśćmy, że oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wynosi 10% w skali 3 lat, co w porównaniu do lokaty terminowej stanowi niewiele. Jeśli założymy, że bank wypłaci tylko gwarantowane odsetki to z pewnością więcej zyskalibyśmy zakładając zwykłą lokatę roczną. Po dwóch latach na pewno na koncie mielibyśmy więcej niż po trzech latach trwania lokaty indeksowanej wskaźnikami giełdowymi. Może się jednak okazać, że bankowi uda się zarobić więcej niż wynosi gwarantowana stopa zwrotu.

Od indywidualnych oczekiwań inwestora oraz jego skłonności do ryzyka zależy czy zdecyduje się on na lokata indeksowaną. Właśnie na tym polega ryzyko, które klient musi ponieść, bo dziś nie wie jak będzie się kształtować sytuacja na rynkach kapitałowych i o ile wzrośnie jego kapitał.

Zakładając lokatę indeksowaną należy zwrócić uwagę na sposób przeliczania ruchów indeksów giełdowych na zysk inwestora. Warto poprosić w banku o symulację uwzględniając kwotę, którą chcemy zainwestować dla wariantu optymistycznego, najbardziej prawdopodobnego i pesymistycznego.

Wybierając lokatę indeksowaną warto zapoznać się także ze składem koszyka inwestycyjnego proponowanego przez bank. To właśnie od notowań firm wchodzących w skład tego koszyka zależeć będzie nasz przyszły zysk. Istotne wydaje się także doświadczenie instytucji zarządzających portfelem. Gra na światowych giełdach obarczona jest dużym ryzykiem i wymaga doświadczenia. Przed otwarciem lokaty warto sprawdzić, czy nasz bank ma doświadczenie w inwestowaniu na rynku papierów wartościowych.

Lokaty indeksowane

Istotny jest również fakt, iż od 1 marca 2002 roku zyski z lokat inwestycyjnych objęte są 20% podatkiem. Podatek płacimy od całości uzyskanego zysku. Zarówno od odsetek uzyskanych z lokaty jak również od zysku osiągniętego wskutek inwestycji na rynku kapitałowym. Jest to minus lokat indeksowanych, ponieważ w przypadku samodzielnych inwestycji podatku od osiągniętego zysku nie musielibyśmy płacić. W przypadku osób, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, aby inwestować samodzielnie a chciałyby zainwestować na giełdzie, lokata indeksowana może jednak okazać się trafnym wyborem.

Lokaty indeksowane zakładane są na dłuższe terminy niż zwykłe depozyty. Pekao SA przyjmuje pieniądze na 3 lata, Kredyt Bank - na 2 lata, Citibank na 3 lata. Banki wyznaczyły minimalne kwoty depozytów - wynoszą one od 5000 zł do 10000 zł.

Zerwanie lokaty indeksowanej przed terminem wiąże się najczęściej z kosztem w postaci opłaty, która stanowi zwrot kosztów banku wynikających z wycofania części środków z rynku kapitałowego. Jednak w przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni do zerwania lokaty przed terminem, banki proponują skorzystanie z preferencyjnego kredytu do wysokości 100% wysokości lokaty, od którego nie pobierają żadnych prowizji związanych z uruchomieniem tego kredytu.

W jaki sposób banki ustalają możliwy do osiągnięcia zysk z lokat indeksowanych?
W Citibanku zmiana wartości indeksu Dow Jones Industrial Average obliczana jest co kwartał. Poziom indeksu w ostatnim dniu każdego kwartału porównywany jest z poziomem indeksu z ostatniego dnia poprzedniego kwartału. Zarówno wzrost i spadek indeksu podczas każdego z kwartałów ograniczony jest do 5%. Oprocentowanie lokaty w skali 3 lat to suma procentowych wzrostów i spadków indeksu Dow Jones Industrial Average w ciągu 12 kwartałów pomnożona przez wskaźnik uczestnictwa w zysku. Maksymalne oprocentowanie lokaty w skali 3 lat wynosi 40% = (5% x 12) x 66,67% dla lokaty w USD lub 45% = (5% x 12) x 75% dla lokaty w EUR.

Pekao S.A. stosuje inną metodę - w ciągu 36 miesięcy dokonuje 12 obserwacji wartości koszyka funduszy inwestycyjnych. Jeśli średnia wartość koszyka z 12 obserwacji będzie wyższa od wartości z pierwszej obserwacji dokonanej 9 kwietnia 2002 o więcej niż gwarantowane przez bank 10%, wówczas zysk klienta przekroczy 10%. Przykładowo, 17-procentowy wzrost średniej wartości koszyka w stosunku do wartości początkowej oznacza 17-procentowy zysk dla Klienta.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.