www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Zasady odliczeń od dochodu wydatków na spłaty kredytów mieszkaniowych

Prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych to nowy instrument wspierania mieszkalnictwa wprowadzony przez znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje tym osobom (podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych), które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy po dniu 1 stycznia 2002 r. Warunkiem jest jednak, aby podatnik (lub jego małżonek) nie korzystał wcześniej z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej (dotyczy również odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej).

W jakich przypadkach obowiązuje ulga?

Ulga dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Pieniądze uzyskane z kredytu lub pożyczki muszą zostać przeznaczona na jeden z poniższych celów:

  • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej w celu nabycia nowo budowanego budynku mieszkalnego lub mieszkania w takim budynku,
  • budowa budynku mieszkalnego; ulgą nie są objęte odsetki od kredytu wykorzystanego na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub mieszkania w takim budynku od gminy lub dewelopera,
  • nadbudowa, przebudowa lub przystosowanie pomieszczenia, budynku lub części budynku o charakterze niemieszkalnym na cele mieszkalne (w wyniku tej inwestycji musi powstać samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego).

Aby skorzystać z ulgi, inwestycja finansowana z kredytu musi zostać zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę - nie wcześniej jednak niż w 2002 r.

Kiedy można dokonać odliczeń?

Po raz pierwszy odliczenia można dokonać wtedy, gdy będzie znana wysokość wszystkich wydatków poniesionych w związku z daną inwestycją, tzn. najwcześniej za rok podatkowy w którym inwestycja została zakończona. Do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonywane jest odliczenie, należy dołączyć oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją.

O co pomniejsza się dochód do opodatkowania?

Podstawa do obliczenia podatku (roczny dochód do opodatkowania) jest pomniejszana o faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od pożyczki lub kredytu mieszkaniowego. Jednocześnie łączna kwota odsetek od kredytu, która została zapłacona w okresie od 2002 roku do roku, w którym inwestycja została zakończona, będzie mogła zostać odliczona w całości za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy podatnik korzysta z odliczeń, lub ewentualnie w roku następnym.

Jaki jest maksymalny limit odliczeń?

Limit odliczeń ustalany jest w analogiczny sposób do dotychczasowego limitu odliczeń w ramach "dużej ulgi budowlanej". Oznacza to, że odliczeniu będą podlegały odsetki od tej części kredytu mieszkaniowego, która nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 70m kw. mieszkania i ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania, ustalanej w celu obliczenia premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

Zasady odliczeń od dochodu wydatków na spłaty kredytów mieszkaniowych

Podstawą dla ustalenia limitu odliczeń będzie cena metra kwadratowego za III kwartał roku poprzedzającego rok, w którym inwestycja została zakończona, w 2002 roku jest to kwota równa 189.000 zł.

W sytuacji, gdy podatnik w 2002 r. zaciągnął kredyt w wysokości 200.000 zł i w tym samym roku zakończył inwestycję mieszkaniową, to w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok może odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki w części przypadającej na kredyt w kwocie 189.000 zł, czyli w takim procencie, jaki uzyska z podzielenia kwoty limitowanej (189.000 zł) przez kwotę uzyskanego kredytu (200.000 zł).

Jak długo będzie można korzystać z ulgi?

Ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych w zakresie prawa do wykorzystania ulgi. Oznacza to w praktyce, że podatnik może dokonywać odliczeń faktycznie zapłaconych w danym roku odsetek, pod tym jednak warunkiem, że łączna kwota dokonanych odliczeń nie będzie przekraczała kwoty odsetek naliczonych od wysokości kredytu odpowiadającej określonemu w ustawie limitowi.

Jakich odliczeń ustawa zabrania?

Odsetek nie można odliczyć od:

  • kredytów wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod inwestycję uprawniającą do skorzystania z ulgi,
  • kredytów kontraktowych udzielanych przez kasy mieszkaniowe,
  • preferencyjnych kredytów z KFM, udzielanych z przeznaczeniem na budownictwo społeczne czynszowe i spółdzielcze lokatorskie,
  • kredytów objętych wykupem odsetek na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
  • preferencyjnych kredytów udzielanych z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (dopłaty do odsetek ze środków BGK).

W przypadku, gdy kredyt jest przeznaczony - poza nabyciem gruntu lub prawa wieczystego użytkowania - również na realizację inwestycji uprawniającej do korzystania z odliczeń, odliczeniu podlegała będzie tylko część odsetek, odpowiadająca wydatkom poniesionym na uprawniające do ulgi cele mieszkaniowe.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów i Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.