www.elfin.pl
portal finansowy


23 września 2021

Prawa współwłaściciela i pełnomocnika rachunku

Za pojęciem współwłaściciel do rachunku i pełnomocnik kryją się różne prawa i obowiązki uprawnionych danym tytułem osób - należy o tym pamiętać szczególnie przy zakładaniu konta. Współwłaścicielem rachunku może być dowolna - wskazana przez posiadacza rachunku osoba, najczęściej jest to małżonek, nic nie stoi na przeszkodzie by była to również osoba niespokrewniona. Ponieważ prawa współwaścicieli są takie same, decydując się na założenie konta wspólnego, należy mieć pełne zaufanie do drugiej osoby. Jeśli nie ma się takiej pewności, lepiej jest udzielić danej osobie odpowiednio zdefiniowanego pełnomocnictwa.

Prawa i obowiązki współwłaściciela rachunku

Rachunek prowadzony dla współwłaścicieli nazywa się wspólnym. Cechą takiego rachunku jest to, iż jego posiadacze na równi - solidarnie odpowiadają za wszystkie czynności, dokonywane w jego ramach. Każdy ze współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego dysponowania rachunkiem oraz dostępnymi środkami (z wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści umowy, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli współposiadaczy). Mogą więc oni bez ograniczeń wpłacać i wypłacać pieniądze, składać wnioski o limit zadłużenia, o wydanie kart, o blokadę środków itp.

Współwłaściciele rachunku odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec banku wynikające z prowadzenia rachunku. Oznacza to, iż w zakresie obowiązków, pozycja obu współwłaścicieli jest także równa. W takim samym stopniu odpowiadają oni za powstałe na koncie zadłużenie i nie ważne jest to, kto się do tego przyczynił. Jeżeli jeden ze współposiadaczy nie będzie mógł zwrócić pożyczonych pieniędzy (z powodu utraty pracy lub śmierci) - egzekucji zostanie poddany drugi.

Zaletą kont wspólnych są przede wszystkim niższe koszty - opłata za prowadzenie konta jest taka sama jak w przypadku konta indywidualnego.

Prawa i obowiązki pełnomocnika rachunku

Innym sposobem na wspólne dysponowanie pieniędzmi zgromadzonymi na koncie jest udzielenie dowolnie wybranej osobie pełnomocnictwa. Zakres pełnomocnictwa (w okeślonych granicach) ustala posiadacz rachunku. Zakres ten może tyczyć się czynności bankowych (wpłaty, wypłaty, blokady pieniędzy, składanie wniosków), albo też danego okresu.

Odpowiednio skonstruowane pełnomocnictwo chroni posiadacza rachunku przed niepożądanymi dyspozycjami za strony pełnomocnika. Z drugiej strony pełnomocnictwo jest również ochroną dla pełnomocnika, ponieważ za powstałe zadłużenie odpowiada wyłącznie właściciel konta. Z udzieleniem pełnomocnictwa wiąże się opłata skarbowa w wysokości 15 zł.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą przyjęcia przez bank dyspozycji posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa, rozwiązania umowy rachunku, uzyskania przez bank wiarygodnej informacji o śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika.

Prawa współwłaściciela i pełnomocnika rachunku

Istnieje również pełnomocnictwo rodzajowe (węższe) - w ramach którego, pełnomocnik ma prawo dysponowania dostępnymi na rachunku środkami wyłącznie przy użyciu karty bankowej.

Czym różni się pełnomocnik ogólny od współwłaściciela, a czym od pełnomocnika rodzajowego?

Każdy z nich ma inny zakres uprawnień. Właściciel ma pełne prawo dysponowania rachunkiem, pełnomocnik ogólny może dokonywać wszelkich czynności poza zmianą warunków umowy, udzielaniem dalszych pełnomocnictw, ustanowieniem dyspozycji na wypadek śmierci, zamówieniem karty. Pełnomocnik rodzajowy może korzystać ze środków dostępnych na rachunku jedynie za pośrednictwem karty bankowej. Pełnomocnikiem ogólnym może zostać jedynie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, natomiast pełnomocnikiem rodzajowym może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Co się dzieje w przypadku śmierci posiadacza rachunku?

Pełnomocnictwo wygasa w chwili śmierci posiadacza rachunku. Inaczej wygląda to w przypadku współwłasności konta - po otrzymaniu informacji o śmierci jednego z właścicieli, bank powinien zlikwidować rachunek, a każdemu z żyjących współwłaścicieli otworzyć osobne konto i na nim umieścić odpowiednią część ułamkową salda wspólnego rachunku.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.