str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

27 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
zobacz ofertę

Rachunek transakcyjny

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

Rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego daje kupującemu nieruchomość (dom czy mieszkanie) pewność, że zdeponowane na nim środki zostaną wypłacone sprzedającemu po spełnieniu niezbędnych warunków - po przedstawieniu umowy kupna w formie aktu notarialnego. Do czasu bowiem spełnienia warunków niezbędnych do wypłaty, środki zgromadzone na rachunku są na nim zablokowane. Jeżeli zaś nie dojdzie do transakcji, kupujący ma gwarancję, że otrzyma zwrot całej dotychczas zgromadzonej kwoty.


Depozyty w PKO Banku Polskim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 50.000 euro.

Przeznaczenie rachunku

Rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego służy do deponowania środków pieniężnych w celu zapłaty ceny zakupu na rynku wtórnym:

 • prawa własności, 
 • prawa użytkowania wieczystego, 
 • lub innego prawa do nieruchomości
oraz zapłaty prowizji należnej pośrednikowi w obrocie nieruchomościami. Rachunek może być prowadzony jedynie w wyżej wymienionym celu. Rachunek nie jest rachunkiem oszczędnościowym w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Oznacza to m.in., że nie można ustanowić do niego dyspozycji na wypadek śmierci, wypłacić kosztów pogrzebu.

Dla kogo?

Rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego prowadzony jest na rzecz jednej osoby - kupującej nieruchomość

Waluta

PLN

Okres umowy

Okres, przez jaki na rachunku powinna zostać zgromadzona kwota pieniędzy niezbędna do sfinansowania transakcji kupna nieruchomości jest ustalany indywidualnie przez strony umowy i zapisany w umowie rachunku.

Minimalna wpłata

Minimalna wpłata na rachunek transakcyjny rynku mieszkaniowego nie jest określona

Dysponowanie środkami

Wpłaty
Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Terminy wnoszenia wpłat na rachunek pozostawione są decyzji posiadacza rachunku - ważne jest tylko by na rachunku (do dnia określonego w umowie) została zgromadzona kwota, której wysokość umożliwi wpłacenie sprzedającemu należności w kwocie odpowiadającej cenie zakupu nieruchomości, określonej w umowie sprzedaży oraz prowizji dla pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Wpłaty na rachunek nie muszą być dokonywane przez Posiadacza rachunku.
Jeżeli wpłata dokonywana jest w:

 • oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego to jako dzień wpłaty przyjmowana jest data znajdująca się na dowodzie wpłaty
 • innych bankach lub urzędach pocztowych to jako dzień wpłaty przyjmowana jest data wpłynięcia środków na rachunek PKO Banku Polskiego w Narodowym Banku Polskim.
Wypłata z rachunku
W okresie obowiązywania umowy rachunku, środki pieniężne zgromadzone na rachunku są zablokowane. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku następuje po przedłożeniu umowy kupna zawartej w formie aktu notarialnego.
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku następuje w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia, w którym został spełniony warunek wypłaty (przedstawiony akt notarialny).
Jeśli po upływie terminu zapisanego w umowie rachunku nie zostaną spełnione warunki wypłaty środków na rzecz sprzedawcy i pośrednika - całość środków zgromadzonych na rachunku przekazywana jest jego posiadaczowi.
 

Dyspozycje do rachunku

Posiadacz rachunku i sprzedawca mają możliwość wyboru częstotliwości, z jaką Bank będzie ich informował o wysokości środków zgromadzonych na rachunku. Stosownie do postanowień umowy informacje takie mogą być przekazywane:

 • po każdej zmianie salda na rachunku - w formie wyciągu, 
 • na koniec każdego miesiąca kalendarzowego - w formie zestawień zbiorczych.
Wyciągi lub zestawienia zbiorcze mogą być doręczane w następujący sposób:
 • odbierane w oddziale prowadzącym rachunek posiadacza rachunku lub sprzedawcę,
 • wysyłane na wskazany adres - zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku lub sprzedawcy.

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunku transakcyjnym rynku mieszkaniowego nie są oprocentowane.

Opłaty i prowizje

Jedyną opłatą związaną z rachunkiem transakcyjnym rynku mieszkaniowego jest opłata za otwarcie rachunku. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych wynosi ona od 150 zł.

Zawarcie umowy

Kupujący i sprzedawca składają wspólnie w oddziale PKO BP wniosek o otwarcie rachunku transakcyjnego rynku mieszkaniowego wraz z odpowiednimi dokumentami:

 • osoby fizyczne przedkładają jeden z następujących dokumentów potwierdzających tożsamość: dowód osobisty, paszport polski lub paszport zagraniczny 
 • osoby prawne składają m.in. zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP oraz inne dokumenty w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność.
Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku i zweryfikowaniu przedstawionych dokumentów, przygotowywana jest i podpisywana umowa rachunku. Przed podpisaniem umowy rachunku pobierana jest opłata za otwarcie rachunku.
Umowa rachunku transakcyjnego rynku mieszkaniowego zawierana jest przez trzy strony: posiadacza rachunku - kupującego nieruchomość, sprzedawcę oraz PKO Bank Polski.


Autorzy: HYPERmedia
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009