str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

23 lutego 2019
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum
Wiadomości bankowe
Więcej   

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   
Zgłoś błąd lub sugestię

PITy 2018? Tylko z Jupiterem! Ściągnij darmową wersję >>

zobacz ofertę

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa

 • Korzyści
 • Przeznaczenie
 • Parametry
 • Oprocentowanie i opłaty
 • Informacje dodatkowe

Korzyści

Część depozytowa:

 • atrakcyjne oprocentowanie od 4,00% do 4,50% p.a
 • odsetki od depozytu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • brak opłat za prowadzenie rachunku
 • kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego
 • możliwość zaliczenia zgromadzonego wkładu wraz z odsetkami jako część wkładu własnego przy ubieganiu się o Kredyt Mieszkaniowy "WŁASNY KĄT" w PKO BP
Ponadto oszczędzając na Oszczędnościowej Książeczce Mieszkaniowej powiązanej z funduszami inwestycyjnymi PKO możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego "Własny Kąt", które dotyczą:
 • prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego
 • prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu mieszkaniowego
 • opłaty za dokonanie oszacowania wartości nieruchomości
 • opłaty za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy
Szczegółowe informacje dotyczące preferencji przy ubieganiu się o Kredyt Mieszkaniowy "Własny Kąt" zawarte są w Regulaminie Rachunku Oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO" w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej.

Część inwestycyjna:
 • możliwość osiągnięcia zysku z części inwestycyjnej w ramach wybranego portfela inwestycyjnego
 • możliwość wyboru strategii inwestowania poprzez wybór jednego z portfeli inwestycyjnych oferowanych w ramach produktu (ekspansywny, aktywny, umiarkowany oraz stabilny)
 • bezpieczeństwo dzięki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • korzystnie skonstruowany mechanizm pobierania opłat za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa (im dłuższy okres inwestowania tym mniejsze opłaty)

Przeznaczenie rachunku

Gromadzenie środków pieniężnych na cele mieszkaniowe.

Dla kogo?

Produkt to połączenie tradycyjnej oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej i wybranego portfela inwestycyjnego. Skierowany jest przede wszystkim do osób szukających korzystniejszych form lokowania wolnych środków i otwartych na nowe formy inwestycji finansowych.

Waluta

PLN

Okres umowy

 • Okres umowny rozpoczyna się:
  a) w części depozytowej od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek książeczki,
  b) w części inwestycyjnej od dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa.
 • Umowa w części depozytowej zawierana jest na okres 12 miesięcy.
 • Umowa w części inwestycyjnej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Minimalna wpłata

 • Pierwsza wpłata - 1.000,00 PLN, z czego:
  a) 500,00 PLN - na rachunek książeczki (część depozytowa),
  b) 500,00 PLN - przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna).
 • Kolejna wpłata - 400,00 PLN, z czego:
  a) 200,00 PLN - na rachunek książeczki (część depozytowa),
  b) 200,00 PLN - przeznaczone na zakup Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego (część inwestycyjna).
 • Wpłata w formie bezgotówkowej, poprzez rachunek powiązany z rachunkiem książeczki.

  Dysponowanie środkami

 • Posiadacz książeczki
 • Pełnomocnik
 • Dyspozycje do rachunku

  Posiadacz książeczki, mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa stałego do dysponowania rachunkiem książeczki: bez ograniczeń lub rodzajowego lub pełnomocnictwa jednorazowego do dokonania określonej czynności, nie więcej niż dwóm osobom
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci.

  Oprocentowanie

  Część depozytowa:

 • Oprocentowanie rachunku książeczki - zmienne ustalane w stosunku rocznym, uzależnione od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku książeczki.
 • Środki pieniężne przechowywane na rachunku książeczki są oprocentowane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek książeczki do dnia, który datą odpowiada dniowi poprzedzającemu dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek książeczki, przesuniętemu o okres umowny, a w przypadku niedotrzymania okresu umownego, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty (włącznie).
 • Warunkiem uzyskania oprocentowania (pełnego) jest utrzymanie depozytu przez okres 12 miesięcy,
 • W przypadku przekroczenia przez klienta kwoty progowej (I próg: do 9.999,99 PLN; II próg: od 10.000,00 PLN do 19.999,99 PLN; III próg: od 20.000,00 PLN do 29.999,99 PLN; IV próg: od 30.000,00 PLN do 39.999,99 PLN; V próg od 40.000,00 PLN do 49.999,99 PLN; VI próg od 50.000,00 PLN) oprocentowanie od wkładu (całość) zgromadzonego na rachunku książeczki liczone będzie, według stopy procentowej właściwej dla "nowego" progu, od dnia przekroczenia danego progu.
 • Część inwestycyjna:
  Zysk uzależniony od wyników funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład wybranego portfela inwestycyjnego.

  Odsetki

  Część depozytowa:

  • po upływie 12 miesięcznego okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku książeczki (kapitalizowane) albo przekazywane w pierwszym dniu po upływie okresu umownego na rachunek powiązany z rachunkiem książeczki
  • wypłata odsetek wraz ze środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku książeczki jest dokonywana, tylko przy likwidacji rachunku książeczki, w formie bezgotówkowej na rachunek powiązany z rachunkiem książeczki.
  W przypadku niedotrzymania okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na rachunku książeczki są oprocentowane, w przerwanym okresie umownym, według stosowanej przez PKO Bank Polski stopy procentowej przewidzianej dla wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych SUPERKONTO, obowiązującej w przerwanym okresie umownym.

  Część inwestycyjna:
  W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa - wpłacony kapitał oraz wypracowany zysk z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych oraz ewentualnych opłat przekazywany jest na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

  Opłaty i prowizje

  Część depozytowa:

 • Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim
 • Opłaty wnoszone są w formie:
  a) gotówkowej,
  b) bezgotówkowej
 • Część inwestycyjna:

  W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa - zgodnie z Zasadami Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego:
 • Opłata za nabycie - 1% od wartości nabywanych Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego
 • Opłaty za odkupienie:
  a) 3% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, jeżeli odkupienie następuje przed upływem 12 miesięcy,
  b) 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, jeżeli odkupienie następuje po upływie 12 miesięcy i przed upływem 24 miesięcy,
  c) 1% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, jeżeli odkupienie następuje po upływie 24 miesięcy i przed upływem 36 miesięcy,
  d) brak opłaty za odkupienie Jednostek Uczestnictwa, jeżeli odkupienie następuje po upływie 36 miesięcy.
 • Zawarcie umowy

  Rachunek książeczki jest otwierany i prowadzony przez PKO Bank Polski, jako indywidualny rachunek oszczędnościowy, dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w powiązaniu z nabyciem przez Posiadacza książeczki Jednostek Uczestnictwa w ramach wybranego portfela inwestycyjnego określonego w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym "Portfele Inwestycyjne z Oszczędnościową Książeczką Mieszkaniową".

  Otwarcie rachunku książeczki następuje po zawarciu umowy pomiędzy PKO Bankiem Polskim, a osobą występującą o jego otwarcie i po wniesieniu środków pieniężnych na rachunek książeczki w wysokości nie niższej, niż podana w Komunikacie PKO Banku Polskiego.

  Umowa jest zawierana na 12 miesięcy i w dniu następnym po zakończeniu okresu umownego - o ile Posiadacz książeczki nie złoży dyspozycji likwidacji rachunku książeczki - ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

  Okres umowny rozpoczyna się od dnia wniesienia środków pieniężnych na rachunek książeczki, a kończy się po zakończeniu dnia poprzedzającego dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek książeczki, przesuniętego o okres umowny, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu umownego nie było, przyjmuje się ostatni dzień tego miesiąca.

  Warunki wypowiedzenia umowy

  Likwidacja rachunku książeczki (część depozytowa) nie pociąga za sobą konieczności odkupienia Jednostek Uczestnictwa (część inwestycyjna). Natomiast odkupienie Jednostek Uczestnictwa musi być poprzedzone likwidacją rachunku książeczki.

  Informacje dodatkowe

  Klient ma do wyboru 4 portfele inwestycyjne (ekspansywny, aktywny, umiarkowany oraz stabilny). Nie jest możliwe dokonanie konwersji środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład wybranego portfela inwestycyjnego, jak również pomiędzy samymi portfelami.

  Portfel ekspansywny:
  Portfel zbudowany jest głównie w oparciu o fundusze akcyjne. Podział środków przewiduje inwestycję w fundusze akcyjne na poziomie: PKO Akcji Plus - fio: 50%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 20% i PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio: 10%, co jest związane możliwością wystąpienia dużych wahań wartości jednostek przy jednocześnie wysokiej stopie zwrotu w dłuższym okresie czasu.

  W portfelu znajduje się również fundusz PKO Obligacji - fio (20%), który redukuje poziom ryzyka całości portfela.

  Portfel aktywny:
  Portfel zbudowany jest w oparciu o następujące fundusze akcyjne: PKO Akcji - fio: 40%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 20% i fundusze papierów dłużnych, w tym Skarbu Państwa: PKO Obligacji - fio: 30% i PKO Skarbowy - fio: 10%. Przedmiotowy profil charakteryzuje się możliwością dużych wahań wartości jednostek, przy jednocześnie wysokiej stopie zwrotu w dłuższym okresie czasu.

  W portfelu znajdują się również fundusze PKO Obligacji - fio i PKO Skarbowy - fio, które redukują poziom ryzyka całości portfela.

  Portfel umiarkowany:
  Portfel umiarkowany jest zbudowany w oparciu o fundusze: obligacyjne (PKO Obligacji - fio: 40% i PKO Skarbowy - fio: 30%) i akcyjne (PKO Akcji - fio: 20%, PKO Akcji Nowa Europa - fio: 10%).

  Portfel umiarkowany jest zdywersyfikowany w oparciu o różne klasy aktywów i charakteryzuje się ograniczoną zmiennością, przy oczekiwanej stopie zwrotu przewyższającej rentowność depozytów bankowych.

  Portfel stabilny:
  Portfel zbudowany jest w oparciu o fundusze: PKO Skarbowy - fio: 20% i PKO Obligacji - fio: 30% oraz PKO Stabilnego Wzrostu - fio: 50%.

  Przedmiotowy profil charakteryzuje się ograniczoną zmiennością oraz oczekiwaną - w dłuższym horyzoncie czasowym - stopą zwrotu przewyższającą rentowność depozytów bankowych.

  Zasady gwarantowania depozytów (część depozytowa)
  Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR. Więcej informacji


  Inne Oszczędności i inwestycje
  Konto Oszczędnościowe w walucie polskiej
  • Oprocentowanie do 4,2% w skali roku
  • Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat
  Więcej - Konto Oszczędnościowe
  LOKATA 3+3
  • 3,8% zysku po 3 miesiącach
  • 4% zysku po 6 miesiącach łącznie
  • Częściowe wypłaty bez utraty odsetek.
  Więcej - Lokata 3+3
  Lokata 6+6
  • 4,1%* zysku w skali roku po 6 miesiącach
  • 4,3%** zysku w skali roku po 12 miesiącach łącznie
  Więcej - Lokata 6+6
  Lokata 9+9
  • 4,2%* zysku w skali roku po 9 miesiącach
  • 4,5%** zysku w skali roku po 18 miesiącach łącznie
  Więcej - Lokata 9+9
  Lokata na 3 miesiące
  • Oprocentowanie 2,6% w skali roku.
  • Minimalna wpłata 1000zł.
  Więcej - Pewna lokata 3 miesiące
  Konto Oszczędnościowe w walucie wymienialnej
  • Konto Oszczędnościowe w EUR, USD i CHF
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Możliwość wypłat bez utraty odsetek
  Więcej - Walutowe Konto Oszczędnościowe

  Autorzy: HYPERmedia
  Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
  Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009