str. główna ELFIN.PL

Kredyty
Lokaty
Rachunki bankowe

19 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
kredyty  oszczędności  karty  rachunki  forum

Kalkulatory
Jakie raty kredytu będziesz spłacać?
Policz koszt kredytu ratalnego
Ile zyskasz na lokacie?
Wszystkie   

 Prezentacja banków
   Wszystkie
Encyklopedia Prawa
Słownik finansowy
Porady i strategie
EMAX - Jak zalozyc lokate - Regulamin

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych "eMAX Lokata" w mBanku

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - ZAWARCIE UMOWY LOKATY
Rozdział III - DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY
Rozdział IV - OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU LOKATY
Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez mBank rachunków lokat terminowych "eMAX Lokata".
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się łącznie z postanowieniami "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w mBanku".
§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. lokata - środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty,
 2. minimalna kwota lokaty - ilość środków pieniężnych, określana przez mBank, niezbędna do otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty,
 3. okres obrachunkowy - okres, po upływie którego naliczane są odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunku lokaty,
 4. okres umowny - okres na jaki zostaje zawarta Umowa o prowadzenie rachunku lokaty,
 5. Posiadacz lokaty - Posiadacz rachunku, z którym mBank zawarł Umowę lokaty,
 6. Rachunek - rachunek, w powiązaniu z którym prowadzony jest rachunek lokaty,
 7. rachunek lokaty - rachunek lokaty terminowej "eMAX Lokata" prowadzony w mBanku służący do przechowywania środków pieniężnych, na którym odsetki naliczane są w okresach trzymiesięcznych i przekazywane na Rachunek, w którym została zawarta Umowa rachunku lokaty terminowej,
 8. stawka WIBOR - oprocentowanie stosowane w rozliczeniach międzybankowych wykorzystywane w mBanku jako stopa podstawowa służąca do ustalenia wysokości stopy oprocentowania rachunków oszczędnościowych lokat terminowych. W odniesieniu do rachunków eMAX Lokaty wykorzystywany jest WIBOR 1M (jednomiesięczny).
 9. Umowa lokaty - Umowa rachunku lokaty terminowej "eMAX Lokata" w rachunku oszczędnościowym.
II. ZAWARCIE UMOWY LOKATY

§ 3
 1. mBank otwiera i prowadzi rachunki lokat dla posiadaczy rachunków:
  1. oszczędnościowych eMAX,
  2. oszczędnościowo-rozliczeniowych eKONTO.
 2. Otwarcie rachunku lokaty następuje poprzez zawarcie Umowy lokaty.
§ 4

Minimalna kwota lokaty podawana jest do wiadomości na stronach internetowych mBanku oraz za pośrednictwem mLinii.

III. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY

§ 5

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

§ 6
 1. Posiadacz lokaty może dokonywać wypłat środków pieniężnych z rachunku lokaty na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem kanałów dostępu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Złożenie dyspozycji powodujących obniżenie poziomu środków pozostających na rachunku lokaty poniżej minimalnej kwoty lokaty powoduje rozwiązanie umowy. Środki pozostałe na rachunku lokaty po zrealizowaniu dyspozycji skutkującej rozwiązaniem Umowy lokaty, zostaną automatycznie przekazane na Rachunek.
 3. W przypadku wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy lokaty, ulega ona rozwiązaniu ze skutkiem wskazanym w §10 ust. 2.
 4. W przypadku wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty, są one przekazywane na Rachunek.
§ 7
 1. Odsetki naliczone na rachunku lokaty są przekazywane na Rachunek.
 2. Jeżeli nie została złożona dyspozycja prowadzenia rachunku lokaty przez kolejne okresy umowne, środki zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami po upływie okresu umownego przekazywane są na Rachunek.
 3. Prowadzenie rachunku lokaty przez kolejny okres umowny wymaga przedłużenia Umowy lokaty na kolejny okres umowny.
IV. OPROCENTOWANIE ?RODKÓW NA RACHUNKU LOKATY

§ 8
 1. Środki pieniężne przechowywane na rachunku lokaty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej przez mBank w aktualnie obowiązującej "Tabeli Oprocentowania rachunków w mBanku" i podawanej do wiadomości za pośrednictwem kanałów dostępu. Stopa procentowa rachunku lokaty będzie nie mniejsza niż stopa procentowa rachunku oszczędnościowego eMAX.
 2. Zmiana stopy procentowej uzależniona jest od:
  1. zmiany stawki WIBOR
  2. zmiany poziomu środków przechowywanych na rachunku lokaty
 3. Zmiana stopy procentowej dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy lokaty.
§ 9

mBank nalicza odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lokaty na koniec każdego trzymiesięcznego okresu obrachunkowego, przyjmując za podstawę kwotę środków pieniężnych znajdujących się w tym dniu na rachunku lokaty. Do obliczania kwoty należnych odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych, o których mowa powyżej na rachunku lokaty.

§ 10
 1. W przypadku rozwiązania Umowy lokaty przed upływem trzeciego miesiąca jej obowiązywania naliczone zostaną odsetki według obniżonej o połowę najniższej stopy procentowej dla lokat określonej przez mBank w aktualnie obowiązującej "Tabeli oprocentowania rachunków w mBanku".
 2. W przypadku rozwiązania Umowy lokaty po upływie trzeciego miesiąca jej obowiązywania, odsetki za ostatni okres obrachunkowy naliczone zostaną według obniżonej o połowę najniższej stopy procentowej dla lokat, określonej przez mBank w aktualnie obowiązującej "Tabeli Oprocentowania rachunków w mBanku", od środków znajdujących się na rachunku lokaty w dniu rozwiązania Umowy.
§ 11

mBank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stóp procentowych lokaty w przypadku zmiany o co najmniej 0,01 p.p. wysokości stawki WIBOR 1M.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Nie stanowi naruszenia warunków Umowy lokaty wypłata kwot należnych z tytułu kosztów pogrzebu Posiadacza lokaty, dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, spadku lub zapisu testamentowego, pod warunkiem, że następuje po upływie trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy lokaty i kwota środków pieniężnych pozostałych na rachunku lokaty nie będzie niższa niż minimalna kwota lokaty.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie majś odpowiednio postanowienia "Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowych w mBanku", "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w mBanku" a w dalszej kolejności powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Kredyty Lokaty Rachunki bankowe Karty Kalkulator walutowy
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009